ĐẦU NỐI QUANG ADAPTER SC

SM, PC≤0.3dB, UPC≤0.2dB, APC≤0.2dB

MM, PC≤0.2dB

Tổn hao: ≤0.2dB

Chênh lệch: ≤0.2dB

Độ bền: ≥1000 lần